Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Sommervikarer

Enhet Bo og habilitering har behov for flere sommervikarer sommeren 2023. 

Bo og habilitering er en enhet i Kristiansund kommune, og er organisert i 12 avdelinger. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. Vi har som mål å tilby faglig forsvarlig tjenester etter gjeldende lovverk og forskrifter.

Tjenestetilbudet tilrettelegges den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

Våre ansatte har faglig kompetanse og erfaring i arbeidet. Gjennom koordinering og tett samarbeid med familiene, andre enheter og eksterne samarbeidspartnere, skal våre tjenester gi en meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.

Visjon Fag: Det gode liv for deg livskvalitet gjennom hele livet.

For at alle i enheten skal kunne avvikle ferie, har vi behov for vikarer. Aktuelle yrkesgrupper er:

 • helsefagarbeidere/hjelpepleiere
 • barn- og ungdomsarbeidere
 • sykepleiere
 • vernepleiere
 • studenter/elever innen sykepleie, vernepleie, helsefag og/eller evt. annen helse- og sosialfaglig utdanning
 • ufaglærte assistenter

Arbeidsområder

 • veiledning, tilrettelegging og bistand ut ifra brukerens helse- og omsorgstjenestebehov
 • legemiddelhåndtering for gitte faggrupper
 • praktisk bistand i hjemmet
 • samhandling med andre faggrupper

Kvalifikasjonskrav

 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • omstillingsdyktig og fleksibel
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team

Spesielle forhold i stillingen

Ansatte i Bo og habilitering må være forberedt på at det av og til må benyttes egen bil i tjenesten, dette blir kompensert med kilometergodgjørelse. Vi har egne biler til noen av tjenestemottakerne våre.

Vi tilbyr

Skal du arbeide med mennesker i framtiden har vi mulighet til å tilby deg verdifull erfaring. Som medarbeider hos oss får du varierte oppgaver i en innholdsrik arbeidshverdag. Vi har et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse. Opplæring vil bli gitt.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.